Tyto webové stránky používají cookies za účelem poskytování služeb v souladu s Pravidly cookies.

Více informací

Kontaktní údaje

 

Pravidla zpracování osobních údajů - internetový obchod YVES ROCHER

 

Osobní údaje zpracovává společnost YVES ROCHER spol. s.r.o., IČ: 430 05 608, se sídlem Vodičkova 736/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, která je zapsána v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl: C, vložka číslo: 4763, dále také jako Správce.

Veškeré osobní údaje poskytnuté zákazníkem v rámci objednávky zboží či v rámci zákaznické registrace prostřednictvím internetového obchodu Yves Rocher jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jako "ZOOU").

K poskytování osobních údajů dochází při odeslání objednávky při nákupu bez registrace, nebo při registraci zákaznického účtu v rámci internetového obchodu Yves Rocher.

Zpracovávané údaje:

Při odeslání objednávky bez registrace jsou zpracovávány osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefon, e‑mail za účelem vyřízení této objednávky.

Po registraci zákaznického účtu jsou zpracovávány osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefon, e‑mail, datum narození, historie objednávek.

Registrace zákazníka do e-shopu:

Při vytvoření zákaznického účtu přes internetový obchod Yves Rocher zákazník souhlasí s tím, aby v souladu se ZOOU Správce, případně další osoba, kterou Správce určí jako Zpracovatele ve smyslu citovaného zákona, zpracovával, shromažďoval a uchovával osobní údaje zákazníka poskytnuté zákazníkem při jeho registraci. Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány za účelem uzavření kupní smlouvy, vyřízení objednávek a související komunikace se zákazníkem, a dále i po úspěšném vyřízení objednávky za účelem plnění ze smlouvy a vedení příslušné evidence (např. při vyřizování reklamací, vedení účetnictví apod.), Zároveň jsou tyto osobní údaje zpracovávány za účelem uchovávání historie objednávek ke statistickým účelům. Souhlas s tímto zpracováním je udělen na dobu deseti let od provedení poslední objednávky prostřednictvím internetového obchodu Yves Rocher.

Pokud zákazník při registraci souhlasil (zaškrtnutím příslušného pole) se zasíláním marketingových nabídek Správce a jeho partnerů, uděluje Správci souhlas se zpracováním a využíváním jeho osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození a historie objednávek k propagačním, marketingovým účelům, a současně vyslovuje souhlas s tím, aby Správce posílal zákazníkovi obchodní sdělení v elektronické podobě ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Tento souhlas je udělen na dobu deseti let od provedení poslední objednávky prostřednictvím internetového obchodu Yves Rocher.

Nákup bez registrace:

Při nákupu bez registrace jsou zpracovávány osobní údaje zákazníka v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefon, e‑mail za účelem plnění ze smlouvy, tj. hlavně vyřízení objednávky a doručení zboží.

Pokud zákazník při objednávce souhlasil (zaškrtnutím příslušného pole) se zasíláním marketingových nabídek Správce a jeho partnerů, uděluje Správci souhlas se zpracováním a využíváním jeho osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e‑mailová adresa, telefonní číslo, případně i datum narození pro účely propagační a marketingové, a současně vyslovuje souhlas s tím, aby Správce posílal zákazníkovi obchodní sdělení v elektronické podobě ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Tento souhlas je udělen na dobu deseti let od provedení poslední objednávky prostřednictvím internetového obchodu.

Odvolání souhlasu

Souhlas se zpracováním osobních údajů nebo zasíláním obchodních sdělení je možné kdykoliv zdarma odvolat výslovným a určitým projevem vůle adresovaným Správci, a to poštou na adresu YVES ROCHER spol. s.r.o., Revoluční 7, Praha 1 110 00, nebo elektronicky na e‑mail info@yves-rocher.cz. Pokud zákazník odvolá svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu, který je potřebný k vedení zákaznického konta, dojde zároveň ke zrušení zákaznické registrace. Odvoláním pouze souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely zákaznické konto nezaniká.

Práva zákazníka e‑shopu Yves Rocher

Zákazník, popř. registrovaný zákazník internetového obchodu, má podle ZOOU, zejména dle §§ 11, 12 a 21, v souvislosti se zpracováním osobních údajů především následující práva:

Právo na základě písemné žádosti od Správce vyžadovat:

a) informaci o způsobu a účelu zpracovávání osobních údajů, o jejich povaze, o zdroji jejich získání a o příjemcích, popř. kategoriích příjemců,

b) vysvětlení, bude-li se zákazník domnívat, že Správce zpracovává jeho osobní údaje nezákonně nebo v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života, a popř. žádat odstranění tohoto stavu,

c) vyžadovat odstranění nepřesných údajů o osobě zákazníka, popř. provedení oprav nebo likvidaci takových údajů.

Zpracovatelé

Správce neposkytuje, nezveřejňuje a nezpřístupňuje osobní údaje zákazníků jiné osobě než:

- společnostem zajišťujícím přepravu zboží, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu potřebném pro účely doručení zboží,

- zpracovatelům Správce, kteří se podílejí na zajišťování chodu e‑shopu Yves Rocher,

- společnostem podílejícím se na zpracování a zasílání obchodních nabídek Yves Rocher či jiných obchodních sdělení Yves Rocher.

Osobní údaje mohou být zpracovávány pouze Zpracovateli, s nimiž má Správce uzavřenou smlouvu.

Platby kartou

Při platbě kartou jsou všechny informace zasílány v šifrované podobě pomocí protokolu SSL. To znamená, že informace procházejí přes zabezpečené připojení a údaje zákazníka o platební kartě nemohou číst externí strany. Při platbě kartou Správce spolupracuje s autorizovaným agentem platebních služeb, který pomáhá přímo u banky zákazníka ověřit, že karta je platná pro nákupy. Když je placeno kartou, vyhrazuje si Správce právo provádět kontrolu totožnosti.

Cookies

Internetové stránky Yves Rocher využívají soubory cookies . Více o jejich využití se dozvíte zde.